MPA教育中心

MPA教育中心主任:汤向俊

MPA教育中心副主任、办公室主任和案例中心主任:陆海燕

MPA教育中心副主任:吴雨才

研究生秘书:侯传